Menu

 

ART EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ:

Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Yıldız Apt. B Blok Kat:2 Daire:4 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan ve Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 114061 sicil numarası ile kayıtlı olan ART Eğitim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’dir.

2. VERİ KATEGORİZASYONU:
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi(Bireysel Müşteriler) Firma unvanı gibi(Kurumsal Müşteriler) Öğrencinin adı soyadı, cinsiyeti gibi
İletişim Bilgisi Telefon numarası, e-mail adresi gibi (Bireysel ve Kurumsal Müşteriler)
Lokasyon Bilgisi Ev adresi, iş adresi gibi
Finans Bilgisi Vergi kimlik numarası, vergi dairesi (Kurumsal Müşteriler)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi
İşitsel Kayıtlar Çağrı merkezi tarafından alınan ses kayıtları gibi
Hukuki İşlem Verisi Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ:
Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri
 • www.egitimpaketim.com site üyeliği tanımlama
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ürün satış faaliyetlerinin kaydının tutulması
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürünlerin alıcıya tesliminin sağlanması
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Fiziksel mekân güvenliği Fiziksel mekân güvenliğinin temini KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Finansal Bilgiler Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
İşitsel Kayıtlar Çağrı merkezi ile KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
4. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:
Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Kamera kayıtlarının istendiğinde Emniyet Müdürlüğü ve Adli makamlarla paylaşılması KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Kargo firması ve kurye Ürünlerin müşteriye teslimi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (Okul-Öğrencinin okumakta olduğu okulun atadığı yetkili kiş) • Okulun, öğrencinin satın aldığı ürün verilerinin takibini yapabilmesi
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
KVKK m.5 f.2 f bendi;Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Tedarikçi (Yazılım firması) • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
• Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (Bankalar, mali müşavirler) Fatura düzenlemede Finansbank e-finans sistemi ile paylaşım KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (mali müşavir) Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Avukatlar) Uyuşmazlıkların çözümü için KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi) Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve müşteri bilgilerinin iletilmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Tedarikçi (İletişim şirketi) Sipariş ve teslimatlarla ilgili bilgilendirme mesajlarının müşteriye sms ile gönderilmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İLİGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NELER OLDUĞU VE BU HAKLARI NASIL KULLANABİLECEKLERİ

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı başvuru formu linkinde yer alan “ Veri Sorumlusuna Başvuru Form ”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Yıldız Apt. B Blok Kat:2 Daire:4 Muratpaşa/ANTALYA adresine iletilmesi,

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.